Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

IseeU
1208 ce37
dziekan głaszcze
Reposted fromgaypreacher gaypreacher viagrarzynka grarzynka
IseeU
1271 418e
Reposted frombylemtam bylemtam viagrarzynka grarzynka
IseeU
Reposted fromdarthsadic darthsadic viagrarzynka grarzynka
IseeU
7915 6450
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaTveilight Tveilight
0127 72ce 500
IseeU
1667 df1a
Reposted fromcaraseen caraseen viaahora ahora
IseeU
IseeU
4138 5129
Reposted fromlolfactory lolfactory viabzium bzium
IseeU
Chciałabym żeby w nocy obudził mnie sms o treści “dobrze że jesteś”. Byłabym szczęśliwa, że jeszcze ktoś o mnie pamięta.
— o tak
IseeU
Jest czerwiec. A ja jestem jeszcze jak marcowe resztki śniegu..
— me
3514 6e79 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viagrarzynka grarzynka
IseeU
2452 aeef 500
troll cat
Reposted frombecurious becurious viagrarzynka grarzynka
IseeU
reszta
Reposted fromwojtku wojtku viapersona-non-grata persona-non-grata
IseeU
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
IseeU
IseeU
IseeU
7574 6db7
When I join empty server
Reposted fromrrandom rrandom viagrarzynka grarzynka
IseeU
są oczy, których koloru nigdy nie zapomnisz,
są usta, z których pocałunku nigdy nie zetrzesz
Reposted fromunforgiving unforgiving viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl